განაცხადის/განცხადების ფორმები

  • ყველა ველის შევსება აუცილებელია
  • განცხადება/განაცხადი უნდა იყოს ხელმოწერილი
  • განცხადებას /განაცხადს თან დაურთეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა 
18.გაზმომარაგების შეწყვეტა/აღდგენის შესახებ განაცხადი ®


გადახდილ/დარიცხულ თანხებთან, დარიცხულ მოცულობებთან დაკავშირებული ოპერაციები
19.სააბონენტო ბარათზე არსებული თანხის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულებაში გათვალისწინების შესახებ განაცხადი®
20.დარიცხული გაზის მოცულობის/თანხის კორექტირების მოთხოვნის შესახებ განაცხადი ®
21.თანხის დაბრუნება/სააბონენტო ბარათზე გადატანის შესახებ განაცხადი ®
22.თანხის ჩამოწერის შესახებ განაცხადი  ®
23.სამონტაჟო სამუშაოებზე გადახდილი თანხის  სააბონენტო ბარათზე გადატანის შესახებ განაცხადი  ®
24.შეუსრულებელი სამონტაჟო სამუშაოების საფასურის დაბრუნების შესახებ განაცხადი ®

განაცხადის/განცხადების გაუქმება